Leiarprogram for kvinner i Vestland - modul 1

Les mer

Vi treng mangfold og vi treng fleire kvinner i leiande posisjonar. Er du allereie leiar eller har eit ynskje om å bli det, kan dette programmet vere eit godt val.

When

13. - 14. September.

Time: 11:00 - 13:00


What

Organized by Innovasjon Norge 

Målsetjinga er at deltakarane skal forstå seg sjølv og kompleksiteten i leiarrolla optimalt. Forventa effekt er trygge, merksame og handlekraftige leiarar – som skapar engasjement og lønnsemd.

Nokre av fokusområda under programmet:

  • Korleis forstå samanhengen mellom  eige liv og den ein er som leiar?
  • Korleis forstår ein system og relasjonar?
  • Kva betydning har personlege verdiar, profesjonsverdiar og felles verdiar ?
  • Kva samaneheng har relasjonell kompetanse og kommunikasjon?
  • Kor stor verdi har di eiga merksemd i leiarrolla?

Programmet er forskningsbasert og teoretisk forankra frå ulike fagretningar. Målet er at enno fleire skal kjenne seg trygge i leiarrolla si og ta dette med seg vidare inn i rolla i verksemda si.

Kurset er modulbaset og består av fire samlingar:

Innhald modul 1:

  1. samling 13.-14. sep 2021:Samanhengen mellom levd liv og leiarrolla
  2. samling 20.-21. okt  2021:Verdiperspektiv, etikk og merksemd
  3. samling 24.-25. nov 2021:Kontekstuell forståing og erfaringslæring
  4. samling 11.-12. jan 2022:Kva handler leiing egentlig om?

Gro Mykkeltvedt jobbar som bedriftsrådgjevar hjå evoSpor AS og har utvikla programmet og står for det faglege innhaldet.

Det vil vere dyktige føredragshaldarar og du får tett oppfølging under heile programmet.

Where

Førde

Les mer

Organizer

Innovasjon Norge