Slik blir medieklyngens visuelle identitet

Published 11.11.2015
Media City Bergen™ er under bygging, NCE Media er oppgradert fra et arenaprosjekt til et NCE (Norwegian Centre of Expertice) og medlemsforeningen Media Region Bergen er etablert. Nå er tiden kommet for å bygge vår felles visuelle identitet.

(scroll for english version)

Klyngefamilien vår er voksende, og teller nå 80 medlemmer innenfor et mangfold av medierelaterte områder. Det er mye som skiller aktørene i medieklyngen, men det er også mye samlende. En ny visuell identitet for medieklyngen, inkludert nye logoer, er viktig. Ikke bare ønsker vi å tydeliggjøre de ulike sidene ved medieklyngen, men også samle oss under en felles paraply som viser hvordan NCE Media, Media Region Bergen og Media City Bergen henger sammen. Anti fikk oppdraget.

Medieklyngen i Bergen har tre viktige pilarer; NCE Media for innovasjons- og klyngeutvikling, Media Region Bergen som er klyngens medlemsorganisasjon, og ikke minst Media City Bergen (MCB) – kunnskaps- og næringsparken der store deler av klyngen flytter inn høsten 2017. Profilen vår er for hele klyngen, den visuelle identiteten omfatter alle medlemmene – også de som ikke skal ”bo” i MCB.

Gjennom lek med lys, farger og elementer, og særlig inspirert av lyset som element (media betyr lys), har Anti skapt en identitet som gir inspirasjon og kraft til medieklyngen som et fyrtårn for innovasjon og kunnskap, en ledestjerne innenfor medieindustrien.

Lys er brutt ned i et spekter av frekvenser: rød, grønn og blå (RGB) Det er kombinasjonen av disse tre fargene som produserer hvitt lys gjennom et konsept som kalles ”additive colour” – prosessen som skaper det hvite, sterke lyset.

Inspirasjonen til NCE Media sin logo har Anti hentet fra prisme – en form som samler lys og farger, og som styrker og fokuserer farget lys til en stråle. Dette er representert som en trekantet form, som samler forskning, kunnskap og innovasjon innenfor mediefeltet, og samtidig fokuserer og forsterke uotput-en fra visualiseringsteknologier i klyngen.

Media Region Bergen sin logo er en sirkel, og er inspirert av fokuset for lyset - der lyset og intensitet av lys vokser jo sterkere og mer fokusert lyskilden blir. Sirkelen representerer det samlende fellesskapet for medlemmene i klyngen.

Media City Bergen-logoen er inspirert av de ulike skjermformatene som brukes i det daglige av alle selskapene i klyngen, så vel som seere og lesere: mobile enheter, tabletter, skjermer, TV etc. Media City Bergen sin logo blir en dynamisk form som tilpasser seg til å reflektere et mangfoldig utvalg av skjermstørrelser og formater.

Fremover vil du se de nye logoene og de ulike profilelementene i bruk på en rekke ulike områder, inkludert våre nye nettsider som straks er klare. Det kommer nye nettsider for både NCE Media, Media Region Bergen, og etterlengtet nettside for Media City Bergen.

Likevel er dette bare første fase i å lansere profil og identitet for medieklyngen. De visuelle elementene skal bygges inn i Media City Bergen, få liv på flater og i rom, og bidra til å forsterker klyngens identitet og samhøringhet. Nedenfor ser du bilder av logoene, samt et rikt utvalg av skisser og elementer - en smakebit på hvordan det kan komme til å se ut når det hele er ferdig.

English:

Media City Bergen is under construction, NCE Media is upgraded from an arena project to a NCE (Norwegian Centre of Expertise) and our member association, Media Region Bergen is established. Now it´s time to build our visual identity.

Our cluster family is growing, now counting 80 members in a wide variety of media-related areas. The members of the media cluster are different in many ways, but still plenty to unify us. A new visual identity for the media cluster, including new logos, is important. Not only do we want to highlight the different elements of the media cluster, but also to gather under the same umbrella, showing how NCE Media, Media Region Bergen and Media City Bergen are related. Anti awarded the contract.

Media cluster in Bergen has three important pillars; NCE Media for innovation and cluster development, Media Region Bergen our membership organization, and last but not least Media City Bergen (MCB) – the knowledge and science park where large parts of the cluster members will move in autumn 2017. Our profile is for the entire cluster; the visual identity includes all members - even those who shall not "live" in MCB.

Playing with light, colours and elements - particularly inspired by the light (media = light) - Anti has created an identity that is both inspiring and powerful for the media cluster, presenting the light that is the guiding beacon for innovation and knowledge, a navigational star within the Media industry.

Light is broken down into a spectrum of frequencies: Red, green and blue (RGB). It is the combination of these three colours that produces white light, through a concept known as additive colour. The additive reproduction process mixes various amounts of red, green and blue light to produce other colours. When combining these colours simultaneously at full intensity, they produce white. This phenomenon is called additive colour.

NCE Media’s logo pulls inspiration from the prism—a tool that aids in the collective output of light, strengthening and focusing coloured light into a single, solid white beam. This is represented as a triangular form, which collects the research, knowledge and innovation within the field of media, ultimately helping to focus and strengthen the output within the field of visualisation technologies in the media industry.

Media Region Bergen’s logo pulls inspiration from the focus of light - in which the luminosity and intensity of light grows, the stronger and more focused the light source becomes. The circle represents the unifying community for members of the cluster.

Media City Bergen’s logo pulls inspiration from the various screen formats used in the everyday by both the companies in the cluster, as well as readers and viewers: mobile devices, tablets, screens, television, etc. The Media City Bergen logo becomes a dynamic, changing shape that adapts to reflect a diverse range of screen sizes and formats.

In the weeks to come you will see the new logos and the different profile elements used in a variety of areas, including our new website soon to be launced. There will be new websites for both NCE Media, Media Region Bergen, and (much wanted) for for Media City Bergen.

Yet this is only the first phase. The visual elements will be embedded in Media City Bergen, to come to life in rooms ans space, and strenghten the the cluster identity and unity. Below you see pictures of the logos, as well as a rich selection of examples and sketches - a taste of how it might look like when it's all finished.

Illustrasjon: Slik kan det kanskje komme til å se ut når logoene kommer på bygge

Illustrasjon: Slik kan det kanskje komme til å se ut når logoene kommer på bygget.