Klyngebedriftene omsetter for 16,3 milliarder årlig

Published 22.06.2021
Medieklyngens medlemmer genererer aktivitet tilsvarende en årlig omsetning på 16,3 milliarder. Det viser en fersk rapport fra Menon Economics. Rapporten beregner også sysselsettingseffekten fra klyngeaktivitetene til hele 11400 ansatte. "Ringvirkningene fra klyngens aktiviteter er betydelige", sier styreleder i klyngen, Håvard Myklebust.

Analysene fra Menon er utført mellom april og juni 2021, og viser at ringvirkningene fra de ulike aktivitetene generert i klyngen er betydelige.

Verdiskaping

Klyngeselskapene genererer mer enn 16 milliarder årlig fordelt på 8,4 milliarder i direkte verdiskaping og ytterligere 7,9 milliarder i indirekte effekter. I tillegg til de 4900 ansatte i klyngeselskapene, beregner Menon at aktivitetene i klyngen sysselsetter ytterligere 6500 personer i andre selskaper og tilstøtende industrier. Videre viser rapporten at selv om ringvirkningene er størst i Bergens-regionen, er det også betydelig effekt i både Oslo og Rogaland. 

– Medieklyngen representerer et miljø med høy aktivitet og tett samarbeid mellom de ulike selskapene og institusjonene. Det er både inspirerende og motiverende å se at dette genererer ringvirkninger i et slikt omfang, både når det gjelder omsetning og sysselsetting, sier Myklebust (foto til høyre)

– Selv om dette har vært et krevende år for mange, og særlig for teknologiselskapene, er det vekst og høy aktivitet klyngen, der medlemmene er sterkt engasjert i å utvikle neste generasjons medieteknologi. 

Betydelige synergier

Klyngefellesskapet generer også andre samfunnseffekter, viser Menons rapport. Disse effektene er vanskelig å kvantifisere, men er avgjørende viktig for kunnskapsutvikling, innovasjon og vekst. Kjernen i enhver klynge er samarbeidsbaserte aktiviteter som realiserer synergier mellom medlemmene. Alle nødvendige mekanismer for dette er tilstede i NCE Media, viser rapporten, og bidrar til å realisere de positive samfunnseffektene. 

Les mer her.

En vellykket klynge

På vegne av Innovasjon Norge har Menon Economics også utført en ti-års evaluering av NCE Media, selve klyngeprosjektet som er støttet av, og delvis finansiert av, Innovasjon Norge. Også denne evalueringen viser til svært gode resultater for klyngen. I rapporten skriver Menon: 

"Vår vurdering er at klyngen fortjener honnør for måten de har tilpasset seg den voldsomme utviklingen innen mediebransjen og klart å finne relevante områder der klyngemedlemmene kan samarbeide. På den måten har klyngen også klart å være relevant gjennom hele perioden."

Vi finner også at klyngeprosjektet har ført til at virksomhetene har fått nasjonale relasjoner og nettverk de ellers ikke ville hatt. (...) Samlet sett fremstår dette som en effektiv og kompetent klynge med stor kapasitet. Dette reflekteres også av at klyngen ble gullsertifisert av ESCA i 2020.

Rapporten viser også:

  • Alle klyngens mål om konkrete resultater er oppnådd, og særlig medielaben/sandbox-en fremstår svært vellykket.
  • Klyngedeltakerne opplever et sterkt fellesskap og en klyngeidentitet som har skapt et tettere bånd mellom de ulike aktørene i klyngen, og et positivt bidrag inn i innovasjonsøkosystemet.
  • Klyngeprosjektet er like relevant nå som det var ved oppstarten for ti år siden. Medlemmene har mye å samarbeide om, og det er betydelige synergier i samarbeidet.
  • NCE Media har gjennomgående høy score på alle målte parametere, også sammenlignet med andre klynger.
  • Medlemmene er svært fornøyde. Et overveldende flertall, 81 prosent, er enige i at samarbeidet i klyngen er preget av åpenhet og informasjonsdeling. 70 prosent mener at tilliten mellom aktørene har økt som følge av klyngens tilstedeværelse. En tilsvarende stor andel mener at det gjennom klyngen har blitt utviklet en grad av fellesskapsfølelse i næringsmiljøet som tidligere ikke eksisterte, med andre ord en klyngeidentitet.

Need-to-have

– Jeg er veldig glad for de gode resultatene fra Menon-evalueringen, sier Anne Jacobsen, CEO i Media City Bergen/NCE Media. 
– Klyngemedlemmene investerer mye tid og ressurser inn i felles innovasjonsprosjekt, og det er flott å se at effekten og utbyttet er så markant. Det er også veldig gledelig at klyngeidentiteten - klyngefamilien - er så viktig for medlemmene, og at mange understreker at medieklyngen er et "need-to-have" og ikke et "nice-to-have". Sammen har vi oppnådd alle målsetninger og KPI-er for de første ti årene. Nå starter vi på de neste ti, med mål om å vokse ytterligere, både nasjonalt og internasjonalt, og samtidig gyve løs på de store industriutfordringene fremover. 

Sterkere nasjonal tilstedeværelse

Rapporten peker også på forbedringsområder, og gir klyngeorganisasjonen verdifull input i strategiarbeidet for de kommende årene, både når det gjelder nasjonal rekkevidde og medlemsutvikling. Klyngen har nå ca hundre medlemmer fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør, samt flere internasjonale medlemmer. Tjue medlemsbedrifter holder til i Oslo og ni i Stavanger der klyngen har hub-er. 

– Evalueringen viser at vi ennå har et stykke å gå når det gjelder vårt nasjonale mandat. Dette har vært spesielt krevende under Covid, der ingen har hatt muligheten til å verken reise eller møtes. Nå fremover, og så snart restriksjonene letter, vil klyngeteamet på jevnlig basis være tilstede i både i Oslo og Stavanger for å gjennomføre ulike aktiviteter sammen med medlemmene der, noe vi virkelig ser frem til, sier Jacobsen. 

Samtidig vil de fleste klyngeaktiviteter, eventer og nettverksarenaer forbli digitale eller hybride også etter Covid. Ett eksempel Jacobsen viser til er klyngens journalistlab (MCB JoLab) der det gjennomføres en rekke aktiviteter i skjæringspunktet mellom journalistikk og teknologi, inkludert et nasjonalt nettverk for datajournalister og utviklere. Dette bringer sammen ca 80 entusiaster fra hele landet til jevnlige samlinger der felles deling og læring står sentralt. Medieklyngen er også med i det internasjonale JournalismAI-prosjektet som involverer mediehusene Dagens Næringsliv, Fevennen og Stavanger Aftenblad i tillegg til teknologistartup-en Factiverse

Klyngeprogrammet

Medieklyngen er en del av det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters, og klyngen har en NCE-status (Norwegian Center of Expertise) under dette programmet fra Innovasjon Norge.

– Jeg vil gjerne takke Innovasjon Norge for langvarig og godt samarbeid gjennom vår NCE-periode, fortsetter Jacobsen. 
– Klyngens resultater, slik de er kartlagt i Menon-rapporten, er også et godt eksempel på effektene av det nasjonale klyngeprogrammet, og samarbeidet mellom klyngens medlemmer og Innovasjon Norge. 

Også Innovasjon Norge gratulerer medieklyngen med de gode resultatene. 

– Men vi er ikke overrasket, sier Espen Warland, leder av Norwegian Innovation Clusters (foto til høyre).

– Vi har fulgt klyngen tett i mange år, og det har vært spennende å se hva som har kommet ut av initiativet rundt TV 2 på Nøstet og hvordan dette har vokst til den slagkraftige klyngen vi ser i dag.

Klyngeprogrammet skal bidra til at samarbeidsbasert utvikling generer vekst og verdiskaping hos bedrifter både nasjonalt og internasjonalt.

– Evalueringen viser at bedriftene i klyngen opplever samarbeidet som viktig og at klyngens aktiviteter er relevante - like mye nå som tidligere. En god indikator på at samarbeidet har lykkes. All honnør til både til medlemsbedriftene og til klyngeorganisasjonen for arbeidet som er gjort. Evalueringen bør være et god motivator for videre samarbeid, avslutter Espen Warland.

Veien videre for klyngen

Medieklyngen har nå fullført NCE-programmet, som har en varighet på maks ti år. Klyngen er kvalifisert for det neste nivået, et nytt program fra Innovasjon Norge kalt Modne Klynger, rettet mot klynger som er verdensledende på sine felt. Det nye programmet vil erstatte det tidligere GCE-programmet (Global Center of Expertise), og bli det øverste nivået under Norwegian Innovation Clusters.

Hele evalueringen av NCE Media vil bli publisert på Menon sine nettsider her. (Søk: NCE)